top of page

òganizasyon

Friends of Matènwa sipòte pwogram ki ofri Matènwa, kominote Ayiti ak, pa ekstansyon, lòt kominote an Ayiti opòtinite pou amelyore edikasyon yo, jistis sosyal, devlopman kominote ak kiltirèl, sante ak byennèt.  Friends of Matènwa mete aksan sou bati kapasite lokal yo ak kenbe yon wo nivo respè pou priyorite lokal yo.

IRS 990

 

Enfòmasyon Legal ak Finansye nou an: Zanmi Matènwa enkòpore nan Commonwealth nan Massachusetts epi li kalifye kòm yon òganizasyon ki pa pou pwofi ak Estati Charite Piblik dapre Seksyon 501(c)(3) Kòd Internal Revenue.  EIN nou an se: 27-2898086.  Ou ka jwenn Fòm 990 IRS Friends of Matènwa kounye a ki obligatwa federalman lè w klikeisit la

Enfòmasyon kontak nou an:

 

Adrès biwo:          Friends of Matènwa, Inc.

                                     91 Aberdeen Avenue

                                     Cambridge, MA  02138

 

Telefòn:                  617-543-8844

 

Ou ka voye don nan adrès biwo nou an oswa sou entènètisit la.

 

Kesyon Jeneral:      contact@friendsofmatenwa.org

Vizite demann:            visitmatenwa@gmail.com

bottom of page