top of page

Komite Ijans

 

Dezas natirèl yo sanble yo rive souvan sou Lagonav. Sechrès, siklòn, tranblemanntè, filaryoz lenfatik, kolera, chikungunya, COVID -19. Yo tout te menase fè ravaj atravè zile Lagonav. Lè gen yon kriz, Komite Ijans Matènwa a (EC) evalye chak sitiyasyon lè li mache nan tout kominote Matènwa ak nan kominote ki antoure yo pou pale ak moun epi chèche konnen pi gwo bezwen yo. Komite a pataje konklizyon li yo ak anplwaye MCLC epi ansanm yo deside sou yon aksyon.  Anjeneral premye etap la se tounen soti nan kominote a pou elimine move enfòmasyon epi gaye enfòmasyon ak konsèy enpòtan yo. 

 

Sou Lagonav, tranblemanntè 2010 la te demoli plizyè milye kay. Kominote ki antoure Matènwa yo chak te gen 20-30 kay ki te domaje. EC te santi yo oblije ofri 8 kominote sa yo èd malgre yo pa t gen ase lajan pou ranplase tout kay ki te demoli nan Matènwa.  EC a te mande chak kominote pou yo chwazi 3 fanmi yo te santi yo te gen plis bezwen. Apre sa, avèk patisipasyon ak opinyon fanmi an, EC a te ede fanmi an bati yon nouvo kay.  MCLC te rive ede 28 fanmi ak sèlman 60 mil dola. 

Lè kolera rive nan zile Lagonav, Matènwa te pare. EC a sekirize yon bwat pake reyidratasyon pou yo gen nan men; yo te gen gwoup teyat popilè Matènwa a ki te jwe sketch kolera; epi yo te ale pòt an pòt pou eksplike kijan di asease te transmèt ak bay soti boutèy klowòks. EC fyè pou l di pa janm gen yon sèl ka kolera nan Matènwa.

 

bottom of page